Mapa sajta   I    Poznati u Vinoteci             

In vino veritas - Latinske izreke

 

A

- Ab ovo - Od jajeta

- Acta est fabula - Priča je završena; tim se riječima u antičkom teatru najavljivao svršetak predstave; to su, navodno, bile i posljednje riječi što ih je na samrti izgovorio car August;

- Advocatus diaboli - Član povjerenstva za proglasenje svetaca, koji ima zadaću iznositi prigovore protiv proglasenja nekoga za sveca; danas se u govoru ta izreka uzima kad se hoće reći da netko svim sredstvima traži argumente protiv nečega ili kad izmislja sve moguće protuargumente koje bi bilo tko mogao u nekom slučaju iznijeti;

- Alea iacta est - Kocka je bačena; riječi koje se pripisuju Cezaru kad se pripremao prijeći Rubikon; navodi se kad se netko nakon dugoga kolebanja odluči ili odvaži za nesto ili kad se donosi neka važna odluka;

- Alter ego - Drugo ja; spram prijatelja;

- A posterior - Unatrag; prosuđivati a posterior znači prosuđivati oslanjajući se na iskustvo; zakoni se stvaraju a posterior, tj. nastaju kao rezultat drustvenih potreba;

- A priori - Unaprijed; prosuđivati a priori znači prosuđivati unaprijed; suprotno: A posterior;

- Argumentum ad hominem - Dokaz za čovjeka; dokaz kojim se protivnik u raspravi pobjeđuje iznosenjem njegovih riječi ili djela, tj. kad se dokaz izvlači iz onoga sto je sam protivnik priznao;

- Audiatur et altera pars - Neka se čuje i druga strana;

- Audaces fortuna iuvat - Smionima pomaže sreća;

- Aut Caesar, aut nihil - Ili Cezar ili ništa; geslo koje se pripisuje Cezaru Borgii, a može se primijeniti na sve ambiciozne ili slavohlepne ljude koji nastoje dosegnuti visoki drustveni položaj;

- Aut vincere, aut mori - Ili pobijediti, ili umrijeti;

- Ave Caesar morituri te salutant - Zdravo Cezare, pozdravljaju te oni koji će umrijeti; riječi kojima su rimski gladijatori, prije nego što će započeti borbu, pozdravljali Cara prolazeći ispod njegove lože u areni;

- Aurea mediocritas - Zlatna sredina; ni previše ni premalo, već koliko je potrebno;

 

B

- Bellum omnium in omnes - Rat sviju protiv svih; obično se govori pogrešno: Bellum omnium contra omnes; riječi engleskog filozofa Hobbesa, napisane 1642.g.; njihovo je značenje zapravo da je život " rat sviju protiv svih ";

- Bona fide - U dobroj vjeri; u dobroj namjeri; s poštenom nakanom;

 

C

- Casus belli - Povod ratu;

- Cave canem - Čuvaj se psa; uobičajeni natpis na rimskim kućama; danas se upotrebljava kao uzrečica kojom se upućuje na oprez;

- Circulus vitiosus - Pogrešan krug; pogreška u dokazivanju; kad se kao dokaz uzima nešto što bi tek trebalo dokazati; u prenesenom značenju: bezizlazan položaj; odgovara našoj izreci: vrtjeti se u (začaranom) krugu;

- Clara pacta boni amici - Čisti računi - dobri prijatelji;

- Cogito, ergo sum - Mislim, dakle postojim (Rene Decartes); osnovno načelo njegove filozofije, izlazište takozvane metodičke skepse i jedan od centralnih problema zapadnoeuropske filozofije;

- Condicio sine qua non - Uvjet bez kojega se ne može; uvjet koji je neophodan da bi se što moglo učiniti;

- Contradictio in adjecto - Proturječje sa svojstvom; proturječje nekog pojma s onim što se s njime dovodi u vezu; pridavanje nekom pojmu svojstva koje on ne može imati: npr. okrugla četvorina, suha voda, mladi starac;

- Credo quia absurdum (est) - Vjerujem jer je besmisleno, izreka koja je nastala na osnovi Tartulijanova dokazivanja sadržaja krsćanskog vjerovanja; navodno ju je formulirao sv. Augustin, naglašavajući da u neke stvari moramo vjerovati bez provjeravanja jer ih ne možemo provjeriti;

- Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija; treći član Augzburskog vjerskog mira iz 1555.g., na temelju kojega se vjerska pripadnost podanika ravna prema vjeri vladara; u prenesenom značenju: čovjek se mora pokoravati zakonima zemlje u kojoj živi;

- Cum grano salis - Sa zrnom soli; uzimati oštroumno i pametno, tj. sa stanovitom rezervom;

- Curriculum vitae - Tijek života; biografija, obično kratki prikaz života i rada koji se prilaže molbama za zapošljavanje, upis u skolu itd.;

 

D

- Deductio ad absurdum - Izvođenje do besmisla; dokazni postupak po kojemu se u nekom sudu otkriva sakriveni besmisao ili nezapažena proturječnost tako da se pokaže njegova neodrživost;

- De facto - Stvarno; doista; suprotno: De iure;

- De gustibus non disputandum (est) - O ukusima ne valja raspravljati; srednjovjekovna skolastička izreka koja se sačuvala do danas u krnjem obliku, jer je prvotno glasila: De gustibus et coloribus non disputandum, tj.: O ukusima i bojama...;

- De iure - Po pravu; izraz koji stoji u opreci s De facto;

- De mortuis nihil nisi bene - O mrtvima treba govoriti samo dobro, tj. ako se nema o njima reći sto dobro, onda je bolje o njima uopće ne govoriti (pripisuje se Solonu);

- De nihilo nihil (fit) - Iz ničega nista (ne nastaje);

- Deus ex machina - Bog iz stroja; izreka kojom se u grčkim tragedijama označavala pojava bogova ili nadnaravnih bića koja bi se na pozornicu spustala strojem i sudjelovala u raspletu radnje, obično sretnijem od onoga koji bi se očekivao iz same tragičnosti situacije;

- Devide ut regnes - Podijeli da bi zavladao; političko načelo rimskih osvajača, koje se i danas primjenjuje, a sastoji se u tome da se protivnici moraju najprije oslabiti međusobnim trvenjem, kako bi se lakse pobijedilo; isto je značenje fraze: Divide et impera, tj.: Podijeli i vladaj;

- Dura lex, sed lex - Zakon je krut, ali je zakon; zakonu se valja pokoravati kakav god bio;

 

E

- Ecce homo - Evo čovjeka; prema Bibliji (Evanđelje po Ivanu, 19,5) Pilat se ovim riječima obratio Židovima pokazujćui im izbičevana i trnjem okrunjena Krista;

- Ex cathedra - S katedre; govoriti Ex cathedra znači govoriti autoritativno, "nepogrešivo"; Papa je, naime, nepogrešiv kad Ex cathedra proglašava neku dogmu (uvjetima pod kojima Papa govori Ex cathedra definirani su na Koncilu 1870.g.);

- Ex officio -Po službi; formula kojoj je zapravo značenje: službeno, po službenoj dužnosti;

 

F

- Facta, facta, non verba - Djela, djela, a ne riječi;

- Fama volat - Glasina leti;

- Fiat iustitia, pereat mundus - Neka se vrši pravda, pa makar propao svijet;

- Fui quod es, eris quod sum - Bio sam što si ti, a ti ćeš biti što sam ja; čuveni natpis na jednom grobu, koji se često navodi otprilike u smislu izreke iz Svetog pisma: Sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti;

 

H

- Habemus Papam - U Rimokatoličkoj crkvi, nakon Konklave, vjernicima se ovom formulom objavljuje da je izabran novi Papa, formula u cijelosti glasi: Nuntio vobis gaudium magnum: Habemus Pontificem, tj. Javljam vam veliku radost: Imamo vrhovnog svećenika;

- Hic et nunc - Ovdje i sada; odmah, na licu mjesta;

- Hic Rhodus, hic salta - Tu je Rod, tu skoči; u jednoj Ezopovoj basni priča se o čovjeku koji se hvalio kako je na otoku Rodu izvanredno skočio i tvrdio da za to ima svjedoke, na što mu je netko rekao: Čemu svjedoci! Tu je Rod, tu skoči!; govori se u značenju: umjesto sto pričaš, pokaži što znaš i možeš;

- Homo homini lupus - Čovjek je čovjeku vuk; misao koju prvi put nalazimo u Plauta, a preuzeli su je Bacon i Hobbes; prema njoj čovjek je po svojoj naravi spreman nanositi zlo svojim bližnjima;

- Homo sum: humani nihil a me alineum puto - Čovjek sam: ništa ljudsko nije mi strano, tj. imam sve one mane koje su svojstvene čovjeku;

 

I

- In medias res - U sredinu stvari; ne okolišati;

- In vino veritas - U vinu je istina; što čovjek trijezan misli, to pijan govori;

- Ius primae noctis - Pravo prve noći; u srednjem vijeku feudalci su sebi pridržavali pravo da s kmetskom djevojkom provedu prvu noć nakon njezinog vjenčanja, a tek onda da je prepuste mladoženji;

- Ius vitae necisque - Pravo života i smrti; pravo nad životom i smrti što ga je imao feudalac nad svojim podanicima, ili Pater familias nad clanovima svoje obitelji.

 

L

- Lapsus linguae - Jezična omaška;

- Lapsus calami - Omaška pera;

- Lapsus memoriae - Zabuna u pamćenju;

- Lupus in fabula - Vuk u priči; mi o vuku a vuk na vrata;

 

M

- Mala fide - U zloj namjeri;

- Manu propria - Vlastitom rukom; obično u smislu: potpisati vlastitom rukom, vlastoručno (skraćeno: m.p.);

- Margaritas ante porcas - Biserje pred svinje; dio rečenice iz Evandelja po Mateju koja u cijelosti glasi: Neque mittatis margaritas ante porcas, tj. ne bacajte biserje pred svinje; govori se kad se misli na svete, uzvišene ili lijepe stvari koje se iznose pred one koji ih nisu dostojni ili nisu u stanju razumjeti ih;

- Mea culpa - Moj grijeh; riječi iz pokajničke molitve u katoličkom bogoslužju, koje znače: kriv sam, priznajem svoju krivnju; govori se i: Mea maxima culpa, tj. moj najveći grijeh;

- Memento mori - Sjeti se da si smrtan;

- Modus vivendi - Način života; ove se riječi cesto govore u značenju: nalaženje sporazuma, uvjeta za zajednički život i sl. između strana koje su u zavadi;

- Mutatis mutandis - Uz potrebne preinake; npr. prihvatiti jedan zakon mutatis mutandis znači: prihvatiti ga pošto u njemu bude izmijenjeno sve što je potrebno izmijeniti;

 

N

- Ne bis in idem - Ne dva puta o jednom; načelo u kaznenom pravu prema kojemu se ne može suditi dva puta za isto kažnjivo djelo;

- Nolens-volens - Htio-ne htio; odgovara našoj izreci: Milom ili silom;

- Noli turbare circulos meos - Nemoj remetiti moje krugove; riječi koje je navodno izrekao Arhimed rimskom vojniku prilikom zauzimanja Sirakuze g. 212.pr.n.e.;

- Nosce te ipsum - Upoznaj samoga sebe; latinski prijevod grčkog natpisa koji se nalazi na ulazu u Apolonovo proročište u Delfima;

- Nota bene - Ubilježi dobro; zapravo: upamti dobro; govori se i kad se želi naglasiti neka tvrdnja, izjava ili slično, pri čemu joj se pridaje naročita važnost; upotrebljava se i u smislu: ne zaboravi, sjeti se;

- Nulla poena sine lege - Ni jedna kazna bez zakona; juridička izreka kojom se naglašava da je kažnjivo djelo samo ono djelo koje je zakonom kao takvo označeno i da kazna za svako kažnjivo djelo mora biti u skladu sa zakonom;

 

O

- Omnia mea mecum porto - Sve svoje nosim sa sobom; polatinjeni odgovor filozofa Bionta, jednog od sedam grčkih mudraca, svojim sugrađanima koji su, nakon što je Kirova vojska ugrozila njegov grad, bježali iz grada sa svojim bogatstvom i čudili se što filozof odlazi s njima bez ičega; time je htio reći da je čovjekovo pravo bogatstvo u znanju i mudrosti;

- Omnia vincit amor - Ljubav sve pobjeđuje;

- Omnis amans amens - Svatko zaljubljeni je lud; latinska igra riječi, kojom se izražavala često isticana misao da je zaljubljeni čovjek spreman počiniti svaku ludost;

- O tempora! O mores! - O vremena! O običaji!; uzvik kojim se Ciceron u prvom govoru protiv Kataline okomio na pokvarenost ljudi svog vremena;

 

P

- Panem et circenses - Kruha i igara; riječi prezira koje je dobacio Juvenal rimskoj svjetini koja je na Forumu Romanumu tražila samo žito i besplatne igre u cirkusu; s obzirom na to da je u to vrijeme jedna petina stanovnika Rima živjela "o državnom trošku", jer nije radila; drugim riječima, svjetini je stalo samo do toga da se najede i da se zabavlja;

- Panta rei - Sve teče; grčka izreka u kojoj je formuliran jedan od osnovnih aksioma Heraklitove filozofije; upotrebljava se i u značenju: Sve prolazi, sve je prolazno;

- Per aspera ad astra - Preko trnja do zvijezda;

- Per se - Po sebi; učiniti nešto per se znači učiniti nešto sam od sebe, samoinicijativno, po nahođenju;

- Persona grata - Uvažena osoba; osoba koja kod nekoga uživa dobar ugled;

- Persona non grata - Nepoželjna osoba; termin kojim se u diplomatskom rječniku izražava da je nekome uskraćeno gostoprimstvo u nekoj državi i da je mora napustiti;

- Persona ingrata - Osoba u nemilosti;

- Primus inter pares - Prvi medu jednakima;

- Pro futuro - Za budućnost; zahtjevati nešto pro futuro znači zahtjevati da se ubuduće tako radi;

- Pro memoria - Za sjećanje; formula koja se i danas upotrebljava u diplomaciji da bi se ukazalo na neka prava koja su prekršena; izvedeno: službeno "pismo" kojim se predlaže nešto; podsjetnik;

 

Q

- Quod dixi, dixi - Što rekoh, rekoh; kod toga ostajem;

- Quod licet Iovi, non licet Bovi - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu;

- Quo vadis - Kamo ideš; pitanje koje je, prema legendi, sv.Petar, kad je za vrijeme progona kršćana bježao iz Rima, postavio Kristu sastavši ga na Via Appii, na što mu je Krist odgovorio: Idem u Rim da budem ponovno razapet na križu; to je potaklo sv. Petra da se vrati u Rim; danas se to pitanje obično postavlja kad se želi nekoga upozoriti da mu ne valja put kojim je pošao;

 

R

- Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka nauka;

- Res nullius - Ničija stvar; ono što se drži ničijom stvari;

- Res nullius cedit primo occupanti - Ničija stvar pripada onomu tko je prvi prisvoji;

 

S

- Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava svijeta;

- Spiritus movens - Duh pokretač; duhovni vođa;

- Sui generis - Svoje vrste; svojevrstan; često ima i značenje: nastran, "na svoju ruku", osobit;

 

U

- Ubi bene ibi patria - Gdje je dobro, ondje je domovina;

- Urbi et orbi - Gradu (Rimu) i svijetu; formula kojom počinju papinske enciklike, kako bi se označilo da su namijenjene cijelom svijetu;

 

V

- Veni, vidi, vici - Dođoh, vidjeh, pobijedih; prema Svetoniju, Cezar je ovim riječima lakonski obavijestio Amincija da je pobijedio Farnaka u bitci kod Zele g.47.pr.n.e.;

- Vis maior - Viša sila; sila o kojoj ne odlučuje čovjek, već nešto jače od njega,npr. požar, kiša, rat;

- Virgo intacta - Netaknuta djevica; nevina djevojka;

- Vox clamantis in deserto - Glas vapijućeg u pustinji; riječi iz Sv.pisma; danas se ta izreka upotrebljava kad se želi reći da netko na nešto uzalud upozorava;

- Vox populi, vox dei - Glas naroda, glas Boga